3.9.14

గుల్లల వీర్రాజు గారి కొడుకు పద్యాలు..

శ్రీ గుల్లల వీర్రాజు గారి "సూక్తి సుమమాల" అనే నీతి పద్యములు నుండి 
"కొడుకు" అనే భాగం నుండి 4 పద్యములు


No comments:

Post a Comment