11.9.14

నా అందం రెట్టింపయ్యేది - నీ మనోదర్పణంలో నా అలంకరణని సవరించినప్పుడే

నా  అందం రెట్టింపయ్యేది - నీ మనోదర్పణంలో నా అలంకరణని సవరించినప్పుడే ---- శ్వేత 11-9-14


No comments:

Post a Comment