3.9.14

గుల్లల వీర్రాజు గారి అత్తా - కోడలు పద్యాలు..

గుల్లల వీర్రాజు గారి సూక్తి సుమమాల అనే నీతిపద్యాల నుండి .... అత్తా - కోడలు అనే భాగం నుండి 5 పద్యాలు..


No comments:

Post a Comment