16.9.14

తడిసిపోతున్నా - నీ నవ్వుల ముత్యాల జల్లులో

తడిసిపోతున్నా - నీ నవ్వుల ముత్యాల జల్లులో @ శ్వేత 16-9-14
No comments:

Post a Comment