16.9.14

అసంకల్పితంగా అగుపించె నా ఎంకి - అర్థ నిమీలిన నేత్రాలతో

అసంకల్పితంగా అగుపించె నా ఎంకి - అర్థ నిమీలిన నేత్రాలతో  @ శ్వేత 16-9-14


No comments:

Post a Comment