27.7.14

శ్వేత ..... నవయువతరం

శ్వేత ..... నవయువతరం

వెర్రితలలు వేస్తున్న
వెర్రిమొర్రి వేషాలని చూసి

కుర్రకారు రెచ్చిపోయి
ఆడపిల్లల దేహాలతో
ఆటలాడి వదిలిపెట్ట
సభ్యసమాజం సిగ్గుచెందె

జీవచ్ఛవాలైరి అమ్మాయిలు
కామంధులై కటకటాలపాలైరి అబ్బాయిలు

సమసమాజ నిర్మాణం జరిగేదెన్నడు ?
గాంధీ కలలు నెరవేరేదెన్నడు

విద్యార్హులై నాగరికత మరుస్తున్న నవయువతరం వీళ్ళేనా ????..... 27-7-14


No comments:

Post a Comment