22.7.14

నిత్యాన్వేషిణే నేను - అనునిత్యం నాలో నిన్ను, నీలో నన్ను వెతుక్కుంటూ

 నిత్యాన్వేషిణే నేను - అనునిత్యం నాలో నిన్ను, నీలో నన్ను వెతుక్కుంటూ ...... @శ్వేత 22-7-14

  

No comments:

Post a Comment