23.7.14

నన్నెంత కష్టపెడుతున్నావో - నిన్నిష్టపడి వెంటపడుతుంటే

నన్నెంత కష్టపెడుతున్నావో - నిన్నిష్టపడి వెంటపడుతుంటే ..... శ్వేత 23-7-14

No comments:

Post a Comment