23.7.14

శ్వేత ..... ఎక్కిళ్ళు

శ్వేత ..... ఎక్కిళ్ళు

చంటిపిల్ల నాడు వచ్చేవి ఎక్కిళ్ళు

వయసులో పెరిగేవి ఆకళ్ళు

పెళ్ళయ్యాక వచ్చేవి వేవిళ్ళు

జంటలు దూరమైతే(విడిపోతే) మిగిలేవి కన్నీళ్ళు ..... 23-7-14 


No comments:

Post a Comment