10.7.14

స్వర్గమెందుకింక ...... అన్నీ తానైన వలచిన చెలికాడు చెంతనుండగ

స్వర్గమెందుకింక..... అన్నీ తానైన వలచిన చెలికాడు చెంతనుండగ --- శ్వేత - 10-7-14


No comments:

Post a Comment