22.7.14

ఘజల్ శ్రీనివాసుగారి ..... ఒక ఘజల్

కవితచక్రగారు నిర్వహించిన స్వరాంజలి కార్యక్రమంలో ఘజల్ శ్రీనివాసుగారు ఆలపించిన ఒక అద్భుతమైన ఘజల్...... విన్నవారినందరినీ మైమరపించింది.


No comments:

Post a Comment