12.7.14

శ్వేత .... నిను చేరాను

శ్వేత .... నిను చేరాను

నీపై మనసిడి - త్వరపడి
వెంటపడి మనువాడాను

మదిలో కలిగెడి అలజడితో
నీతో తలపడి - పరుగిడి
అలిసెడి హృదయముతో నిను చేరాను 12-7-14

No comments:

Post a Comment