12.7.14

శ్వేత .... మా బతుకులు దిద్దేదెవ్వరు ???

శ్వేత .... మా బతుకులు దిద్దేదెవ్వరు ???

బక్కచిక్కిన దేహంతో
పొట్టచేత పట్టుకొని

ఇల్లు - ఇల్లు తిరుక్కుంటూ(అడుక్కుంటూ)
మెతుకు - మెతుకు ఏరుకుంటూ

కూటికోసం వెతుక్కుంటూ
కోటితిప్పలు పడుతుంటే

పొమ్మన్నవారే తప్ప
పట్టెడన్నం పెట్టువారు లేరు

ఆకలి చావులు చూసినా
ఆదుకున్న వారు లేరు

మా ఆకలి తీరేదెన్నడు
మా బతుకులు దిద్దేదెవ్వరు ??? 12-7-14


No comments:

Post a Comment