23.7.14

శ్వేత ..... దోస్తీకి లేదు సరిసాటి

శ్వేత ..... దోస్తీకి లేదు సరిసాటి

పోయాను ఒకనాడు నాస్నేహితుడు బోయపాటి భోగారావింటికి
పోవుసరికి అక్కడున్నాడు రాయపాటి రామారావు
మువ్వురం కలసి పోయాము - మేడపాటి మోహనరావుగాడి మిద్దింటికి

అక్కడ కలిసాడు చిన్ననాటి నేస్తం ఓలేటి ఓంకారుగాడు
నాటి మా మేటి కలియిక ఆనందం, అపురూపం, అద్భుతం
లేరెవ్వరు మా దోస్తీకి సరిసాటి
అందరం కలసి పోయాము గరికిపాటివారి అవధానానికి ..... 23-7-14

No comments:

Post a Comment