3.8.14

స్నేహమంటే నువ్వు - నేను

శ్వేత ..... స్నేహమంటే నువ్వు - నేను

పూవు తావి వలె
చంద్రుడు - వెన్నెల వలె
దేహం - ఆత్మ వలె
మనిషి - నీడ వలె
నీవు - నేను మన స్నేహం
ఎన్నడూ విడదీయరాని మధురానుబంధం.... 3-8-2014
(Happy Friends Day 2 All My Dear Friends)


No comments:

Post a Comment