6.8.14

జరాసంధుడినే నేను - మనసులో రాగాద్వేషాలని నిలువునా చీల్చేస్తూ

జరాసంధుడినే నేను - మనసులో రాగాద్వేషాలని నిలువునా చీల్చేస్తూ -- @శ్వేత.... 6-8-14


No comments:

Post a Comment