6.8.14

నీ మెడలో మూడుముళ్ళు వెయ్యనా - ఇంద్రధనస్సుకి సూత్రాలు కట్టి

నీ మెడలో మూడుముళ్ళు వెయ్యనా - ఇంద్రధనస్సుకి సూత్రాలు కట్టి -- @శ్వేత....6-8-14


No comments:

Post a Comment