10.8.14

నా అడుగులకు సంకెళ్ళు వేయకు - నీ వాల్చూపులు విసిరి

నా అడుగులకు సంకెళ్ళు వేయకు - నీ వాల్చూపులు విసిరి .... శ్వేత 10-8-14


No comments:

Post a Comment