6.8.14

నక్కి నక్కి చూస్తావెందుకు - వెక్కి వెక్కి నే ఏడుస్తుంటే

నక్కి నక్కి చూస్తావెందుకు - వెక్కి వెక్కి నే ఏడుస్తుంటే -- @శ్వేత...6-8-14No comments:

Post a Comment