8.8.14

మనసు దాహం తీరదు - ఎన్నిసార్లు నీ నామాన్ని జపిస్తున్నా

మనసు దాహం తీరదు - ఎన్నిసార్లు నీ నామాన్ని జపిస్తున్నా @ శ్వేత 8-8-14


No comments:

Post a Comment