8.8.14

నిన్ను చూసి పులకించిన మది - నీటిమేఘాన్ని చూసి నాట్యమాడే మయూరాన్ని తలపిస్తూ

నిన్ను చూసి పులకించిన మది - నీటిమేఘాన్ని చూసి నాట్యమాడే మయూరాన్ని తలపిస్తూ @ శ్వేత 8-8-14


No comments:

Post a Comment