8.8.14

తియ్యని దాహం నీ నామం - తీరని దాహం నీ విరహం

తియ్యని దాహం నీ నామం - తీరని దాహం నీ విరహం @ శ్వేత 8-8-14


No comments:

Post a Comment