8.8.14

నా గుండెలోనే కాదు, కంటిలోనూ కనిపిస్తుంది - నీపై ప్రేమ

నా గుండెలోనే కాదు, కంటిలోనూ కనిపిస్తుంది - నీపై ప్రేమ @ శ్వేత 8-8-14No comments:

Post a Comment