28.8.15

మౌనరాగాలాలపించే హృదయాలు సంగమమై- ఆలపించేవి ప్రణయరాగాలే

మౌనరాగాలాలపించే హృదయాలు సంగమమై- ఆలపించేవి ప్రణయరాగాలే........@శ్వేత 28 Aug 2015


No comments:

Post a Comment