28.8.15

శ్వేత ....... ఎన్నాళిలా కాలం గడపాలి

శ్వేత ....... ఎన్నాళిలా కాలం గడపాలి

నిను పిలువగ నేనడుగిడగ కదిలివస్తే
ఉలుకవు - పలుకవేల
కదలక - మెదలక ఉండుటేల
ఇంత కినుక నీకెలా
నీలో కదలిక రాదేల
పట్టు వదలక ఉండుటేల
నీకేమి కావాలో అడుగకపోతే ఎలా
ఏమివ్వాలో తెలియకనైతిని కదా
పంతం విడువక
వెనుకకు మరలక
పట్టు సడలక ఉన్న
నినునేనొదలక
ఎన్నాళిలా కాలం గడపాలి మనమిలా ..... 28 Aug 2015

No comments:

Post a Comment