5.8.15

శ్వేత..... ఎద శోధన

శ్వేత..... ఎద శోధన

ఏ ఎద తట్టి శోధన చేసిన ఎక్కడుంది ఆనందం
మనో వేదన, మూగ రోదన, మౌన ఆరాధన తప్ప

ఎదఎదలోనూ దాగున్నాయి ఎన్నెన్నో వ్యధలు
వ్యథలవెనుకున్నాయి ఎన్నెన్నో కథలు

చిటికిన బతుకులు
విరిగిన మనసులు

గాయమైన గుండె పలికే రాగాలు
మాయమైన మాటలు
సొంతమైన మౌనాలు

పొంతనలేని బంధాలు
సాంత్వన అందని శ్వాసలు
చింతను వీడని వదనాలు
అందీఅందని ఆశలు
అలికిడిలేని ఆయుష్షుకివే ఆఖరి హారతులు ..... 05 AUG 2015


2 comments: