19.8.15

నివేదన చేసా - మనసు పలుకలేని భావాలని కవితలుగా ప్రవహించమని .....శ్వేత

నివేదన చేసా  - మనసు పలుకలేని భావాలని కవితలుగా ప్రవహించమని .....శ్వేత 19 Aug 2015


No comments:

Post a Comment