28.8.15

మనసు చెదిరింది - బెదురు కనుల సుందరి ఎదురుగా వచ్చేసరికి

మనసు చెదిరింది - బెదురు కనుల సుందరి ఎదురుగా వచ్చేసరికి ..... శ్వేత 28 Aug 2015
Photo By Raja Ravivarma

No comments:

Post a Comment