16.8.15

శ్వేత .....మెచ్చినారంతా

శ్వేత .....మెచ్చినారంతా 

చాటుగ నను చూసి
పొరపాటుగ నను పొందవలెనని
నేరుగ నాకెదురేగి
ధీటుగ పలికిన సన్నాసికి
ఘాటుగ బదులిచ్చితినని
సెహబాషుగా పలికితివని
హుషారుగ, యమజోరుగా మెచ్చితిరందరు ....16 AUG 2015


No comments:

Post a Comment