28.8.15

వెతికా నీ రూపం కోసం - దాగుంది నా ఎద సవ్వడిలో నీ జ్ఞాపకమై

వెతికా నీ రూపం కోసం - దాగుంది నా ఎద సవ్వడిలో నీ జ్ఞాపకమై ...... @శ్వేత 28 Aug 2015 :)


No comments:

Post a Comment