28.8.15

ఎన్నో చెప్పాలని వచ్చాను - విప్పారిన కన్నులను చూసి అన్నీ మరిచాను

ఎన్నో చెప్పాలని వచ్చాను - విప్పారిన కన్నులను చూసి అన్నీ మరిచాను ...... శ్వేత 28 Aug 2015


No comments:

Post a Comment