28.8.15

నా మనః సాక్షిగా చెబుతున్నా - నిన్ను అగ్నిసాక్షిగా నేనే పెళ్ళాడుతానని

నా మనః సాక్షిగా చెబుతున్నా - నిన్ను అగ్నిసాక్షిగా నేనే పెళ్ళాడుతానని ..... శ్వేత 28 Aug 2015


No comments:

Post a Comment