28.8.15

శ్వేత........ విలువైన జీవితం

శ్వేత........ విలువైనది జీవితం

జీవితం చాలా చిన్నది, విలువైనది
మరుక్షణం నీది కాదని తెలుసుకో
తెలుసుకొని జీవించు
జీవించి ఆనందించు
ఆ ఆనందాన్ని నలుగురికి పంచు ..... 28 Aug 2015


No comments:

Post a Comment