12.2.15

నేను పుట్టగానే మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసారు మా పెద్దవాళ్ళు - బావకి సరిజోడు నేనేనని

నేను పుట్టగానే మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసారు మా పెద్దవాళ్ళు - బావకి సరిజోడు నేనేనని ....శ్వేత ... 12-2-15 :)No comments:

Post a Comment