15.2.15

శ్వేత .....జయహో భారత్

శ్వేత .....జయహో భారత్


గర్వం మత్తులో ఉండి
చెత్త చెత్తగ ఆడిన
పాకిస్తాన్ పిలకను పీకేస్తానంటూ

మనవాళ్ళు గొప్పగొప్పగా ఆడి
పగవాళ్ళనుచిత్తుచిత్తుగా ఓడించి

క్రికెట్ ప్రపంచంలో మీపై ప్రతిసారీ మాదే గెలుపని చాటి చెప్పుతూ
చెప్పుతీసి కొట్టినట్టు చెప్పకనే చెప్పింది

మీకంటే గట్టివాళ్ళమే అని నిరూపించి
మాకెవ్వరూ సాటి రారని  తమ తడాక చూపించి  

మనదేశ పరువును నిలబెట్టి
త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఆకాశమంత ఎత్తు ఎగురేశారు ....15-2-2015


No comments:

Post a Comment