16.2.15

శ్వేత .... సడి చెయ్యని మనసు

శ్వేత .... సడి చెయ్యని మనసు

పొడిబారిన గొంతుతో
తడి ఆరని కన్నులతో
గుడిలోని దేవతలా
మడికట్టుకుని కూర్చుంది
సడి చెయ్యని మనసు 16 FEB 2015


No comments:

Post a Comment