7.2.15

రావయ్య నల్లనయ్య

శ్వేత ..... రావయ్య నల్లనయ్య

నా తలపు నీదయ్య
నా పిలుపు నీకయ్య
నీ వేణునాదంతో కన్నెల మది దోచే కన్నయ్య

కోపము వీడి
తాపము తీర్చి
పాపములు తొలగించవయ్య పాండురంగయ్య

ఒకపరి నాదరి చేరరావేమయ్య
ఓరోరి నల్లనయ్య  7-2 -15


No comments:

Post a Comment