10.2.15

శ్వేత .......విధివక్రించింది

శ్వేత .......విధివక్రించింది

కలలోకొచ్చిన ఊహా సుందరి
ఇలలో ఎదురుగ వచ్చి
తన వాడి చూపులతో ఎదనే గిచ్చి
మనసే ఇచ్చి
మురిపాలు పంచి కైపెక్కించి
ఎదలో ఎన్నో ఆశలు రేకెత్తించి
మనువాడతానని మాటిచ్చి
విధివక్రించి మరొకరితో పెళ్ళిపీటెక్కి
పిచ్చివాణ్ణి చేసి వీధికెక్కించింది ...... 10-2-2015


No comments:

Post a Comment