10.2.15

శ్వేత ..... నిశాచరి

శ్వేత .... నిశాచరి

ఈ విశాల వినీలాకాశంలో
నిశీధిలో నిశాచరినై
నిరాశతో నున్న నేను

నిర్జీవమైన ఈ దేహంతో
నీకై అర్చనలెన్నో చేశాను
అర్జీలెన్నో పంపాను

తర్జుమాచేసి చదువుకుంటావో
విసర్జన (విసిరివేస్తావో) చేస్తావో నీ ఇష్టం నేస్తమా ....10-2-2015No comments:

Post a Comment