10.2.15

శ్వేత .......కనువిప్పు కలిగింది

శ్వేత .......కనువిప్పు కలిగింది

నీ మెప్పుకోసం ఎన్నో ముప్పతిప్పలు పడ్డాను
కప్పు కాఫీ తాగుతూ - కబుర్లెన్నో చెప్పుకుంటూ
మనసు విప్పి నీముందర పరచాను

చెప్పకనే చెప్పాయి నీ తప్పుడు మెసేజీలు
నీవు తిరుగుబోతు వాడివని
అప్పులెన్నో ఉన్నాయని
అప్పలమ్మల చుట్టూ తిరుగుతుంటావని

నేడు కనువిప్పు కలిగింది
నీవు నివురుగప్పిన నిప్పువని
నేను నిన్ను ప్రేమించి తప్పుచేశానని......10-2-2015


No comments:

Post a Comment