22.4.13

శ్వేత.....నా సిరిమల్లీ

శ్వేత.....నా సిరిమల్లీ

ఎంతందంగా ఉందే నీ అలక
ఎందుకొచ్చెనే అలక ఓ నా సిలక !

నువ్వట్టా మాటాడక కూకుంటే నాకెట్టాగో ఉన్నాదే
నీ కొంటె సూపుతో --నా మనసు రంజింప సేయవే

సెట్టాపట్టాలేసుకుని --పంటపొలమంతా పరుగెడదామే
అట్టా మూతి ముడిస్తే --నీ మనసెట్టాగే తెలిసేది?
నువ్విట్టా బదులియ్యకుంటే--నిన్నెట్టాగే గెలిసేది?

నాటుకోడి తెచ్చి ఇత్తునే --కోపాలు సాలించవే
పట్టుకోక కొనిస్తనే --పలుకైనా పలుకవే
ఎటేటి కావాలో --నాకేటి సమజౌద్ది?

నోరిప్పకుంటే--నాకేటి తెలిసుద్ది?
పడమటి కొండపైకి సూరీడు సేరుకున్నాడే

సందమావ ఆ పక్కన కనబడుతున్నాడే
నీ అలక చాలించి --నా ముద్దు చెల్లించవే
నా మీద దయ సూపి --నీ అక్కున చేర్చుకోవే... 20-04-13


1 comment: