22.4.13

ఆనందాల ఉగాది

శ్వేత.......ఆనందాల ఉగాది

వసంతబాల విచ్చేసిన వేళ 
మల్లెలు విరబూసిన వేళ 


కోకిల గొంతెత్తి పాడిన వేళ 

మావి చిగురులు తొడిగిన వేళ 

అందరి మనసులు మురిసిన వేళ 

ఇంటింటా ఆనందాల హేల 

విజయోత్సాహాల విజయ వసంతం విచ్చేసిన వేళ....11-04-13

No comments:

Post a Comment