22.4.13

శ్వేత......ఒంటరి బ్రతుకు

శ్వేత......ఒంటరి బ్రతుకు

ప్రపంచమంతా ఏకమైనా
నా వెన్నంటే ఉన్నా

నా విజయాలని మెచ్చినా
నను అందలమెక్కించినా
నేనెన్ని సన్మాన సత్కారములు పొందినా 

నేను కోరిన నీవు
నా చెంత లేనప్పుడు 

నను మెచ్చనపుడు
నాతో లేనపుడు 

నా విజయాలని నీవు చూడలేనపుడు
ఇవన్నీ నా కంటికి శూన్యమే (సున్నా) కదా!...24-03-14


No comments:

Post a Comment