22.4.13

శ్వేత........మల్లి మనసు

శ్వేత........మల్లి మనసు

ఎన్నాళ్ళని ఎదురు సూడనురా మావా
నను మనువాడ తొందరగా రావా 

మనువాడి నను బస్తీ(వైజాగు)కి అట్టుకెళ్ళర మావా
నాకు బస్తీ అంతా సూపించర మావా

అల్లిపురమెల్లి అద్దమట్టుకోస్తానంటివే
కంచరపాలమెల్లి కాటుకట్టుకోస్తానంటివే

పాతగాజువాకెల్లి పౌడరట్టుకోస్తానంటివే
కురుపామరుకేట్టుకెల్లి కాలి అందెలు తెస్తానంటివే

ఎన్నాళ్ళని ఎదురు సూడనురా మావా
నను మనువాడ తొందరగా రావా 

గోపాలపట్టణమెల్లి గాజులు కొంటానంటివే
కనకమాలచ్చిమి దర్శనం సేయించి కొత్తకోక కొంటానంటివే
 
కైలాసగిరికెల్లి తిరిగోద్దామంటివే
సముద్రం కాడకు పోయి సరసమాడదా మంటివే 
సిమ్మాద్రి అప్పన్న కాడున్న సంపెంగలు తెస్తా నంటివే 

ఇట్టాంటి బాసలు ఎన్నెన్నో సేసినావురా
ఎన్నాళ్ళని ఎదురు సూడనురా మావా 
 
నను మనువాడ తొందరగా రావా
తొందరగా రావాలిరా మావా,
నను మనువాడి బస్తీ(వైజాగ్) సూపించరా మావా...19-03-13


No comments:

Post a Comment