22.4.13

శ్వేత......అల్లరిపిల్లను నేనే

శ్వేత......అల్లరిపిల్లను నేనే

ఆగడాలు ఆపయ్యా
అందరిలాంటి దాన్ని నే కానయ్యా

అలుసుగా సూడమాకయ్యా
అభాసుపాలు అవబోకయ్యా

పొగరుబోతు నాయాళ్ళకు
పోట్లగిత్తను నేనయ్యా

నాకు పోటీ లేరెవ్వరు
నాకు సాటి రారెవ్వరు 

నా జోలికొస్తే తిప్పలే
నా దారికొస్తే దెబ్బలే 

ఎదురొస్తే ఎముకలు విరిచేస్తా
ఎక్కిరిస్తే సుక్కలు లెక్కబెట్టిస్తా 

ఆకతాయి కుర్రాళ్ళను ఆటాడిస్తా
పొగరుబొతు కుర్రాళ్ళను పరుగులేట్టిస్తా 

అచ్చమైన తెలుగింటి ఆడబిడ్డను నేను
ఆడపిల్లలందరికి ఆదర్శం నేను 

అమ్మాయిని నేనని అలుసు చేస్తే
అడవి సింగమై అణచేస్తా.........05-04-2013


No comments:

Post a Comment