1.5.13

శ్వేత...... నేనొక స్నేహ పిపాసిని

శ్వేత...... నేనొక స్నేహ పిపాసిని

నిన్ను ప్రేమించిన సున్నితమైన
మనసుని నొప్పిస్తే
అది తప్పుకాక ఒప్పనుకుంటున్నావా?

నీ ప్రేమను కోరిన మనసుని
బాధ పెట్టుట భావ్యమా?
ప్రేమ విలువ ఇంతేనా?

నాకు ప్రేమించడమే తెలుసు...
నొప్పించటం తెలియదునాకు
ప్రేమంటే నే ప్రాణమిస్తా

నీ ప్రేమకి నే వెలకట్టలేని విలువనిస్తా
నేనొక ప్రేమపిపాసిని.
నువ్వు నొప్పించిన నీ 'ప్రేమ'ని...16 FEB 13..No comments:

Post a Comment