2.5.13

శ్వేత...... మావ ముచ్చట్లు

శ్వేత...... మావ ముచ్చట్లు

ఏమి చెప్పుదునే మా నరిసిమావ ముచ్చట్లు
పొలమొచ్చి నే పనిచేయబోతుంటే
పొలమొద్దు పనిఒద్దు
పనిజేస్తే నీ ఒళ్ళు పాడవుద్ది అంటాడే

వంట చేయ నేను వంటింటికి పోబోతే
వంటొద్దు గంటొద్దు
వడలిపోతవు నీవు నే చేస్తానంటడే

చెరువుకాడకు పోయి నీళ్ళు నే తేబోతే
కడవెత్తుకున్న నీ నడుము కందిపోతాదంటడే

సేదదీర నేను సావిట్లో కూర్సుంటే
ఊరిపోరగాండ్లు వత్తురే నిను చూడ
సక్కంగ ఇంటిలో కూకుండమంటడే

నా నరసయ్యమావ ప్రేమ నే భరియించకుంటినే
ఒక్క పని యైనను నను ముట్టనీకుంటడే....02-05-2013


No comments:

Post a Comment