14.5.13

నా మది చితి చల్లారేదెప్పుడు

నా మది చితి చల్లారేదెప్పుడు

నవ్వుతూ తుళ్ళుతూ తిరిగే మనిద్దరిని
విధి వెక్కిరించి విడదీసింది

నూరేళ్ళు నాతో ఉంటానని చెప్పి
నేడు చెప్పకనే నన్నొదిలిపోయావు

మనిషికి మనిషే శతృవు అంటారు
కానీ భగవంతుడే మనకు బద్ద శతృవు

ఇష్టంలేని వారిని కలుపుతాడు
ఇష్టమైన వారిని విడదీస్తాడు

జంటగ జీవించిన నేను
ఒంటిగ ఉండలేను

నా మది చితి చల్లారేదెప్పుడు
నేను నిను దరి చేరేదెపుడు ...... శ్వేత 14 May 2013


No comments:

Post a Comment