19.5.14

నన్ను చేరలేవు నీవు - ఎన్ని రోజులు(గంటలు) వెనక్కి తిప్పినా

నన్ను చేరలేవు నీవు - ఎన్ని రోజులు(గంటలు) వెనక్కి తిప్పినా ..... శ్వేత - 19-5-14

  

No comments:

Post a Comment