5.5.14

మదిలో చెలరేగే భావాలెన్నో - కదలాడే మేఘాలని చూసి

మదిలో చెలరేగే భావాలెన్నో - కదలాడే మేఘాలని చూసి ...... శ్వేత ---- 5-5-14


No comments:

Post a Comment